خدمات آماری مقالات

هر  تجزیه و تحلیل آماری مبتنی بر یک مدل آماری است. مدل آماری خود شامل اجزایی است که مهم ترین آن ها رابطه ریاضی بین متغیر وابسته با عوامل و فاکتورهایی است که محقق علاقه مند به بررسی اثرات آن ها را روی میانگین این متغیر می باشد. علاوه بر این فاکتورها, عوامل مزاحم دیگری هستند که اگر در رابطه ریاضی مدل محلوظ نشوند, از صحت, اعتبار و دقت تجزیه و تحلیل داده های آماری می کاهد. مورد مهم دیگر, مفروضات پیرامون عوامل تصادفی موجود در رابطه ریاضی مدل است که نقشی کمتر از مورد اول ندارد. این مفروضات عمدتا به گشتاورهای اول و دوم عوامل تصادفی و توزیع احتمال آن ها مربوط می شود. صحت نتیجه گیری از تجزیه داده های آماری منوط به برقراری نسبی این مفروضات و رابطه صحیح است. در بسیاری از تجزیه و تحلیل داده های آماری این نکات اساسی به فراموشی سپرده می شوند و بدون توجه به صحت یا عدم صحت برقراری آن ها, داده ها تجزیه و تحلیل می شوند. . تحلیل داده های آماری فصل چهارم پایان نامه ها و مقالات به کمک نرم افزارهای آماری، آموزش نرم افزارهای تخصصی به شما، کمک به شما در نظم دهی به افکارتان جهت تنظیم موضوع پایان نامه ها و مقالات و ارائه مشاوره های منظم و پیگیرانه طی انجام کارهای تحقیقی از جمله فعالیت هایی است که در این مجموعه توسط مشاورین و متخصصین این امر برای شما فراهم آمده است.