بررسی سرقت ادبی

  ارائه کار یا ایده های دیگران به عنوان ایده خود، با یا بدون رضایت آن ها، با گنجاندن آن در کار خود  تعریف می شود.  همه مطالب منتشر شده و منتشر نشده، چه به صورت دستی، چاپی یا الکترونیکی، تحت این تعریف قرار می گیرند. سرقت ادبی ممکن است عمدی یا غیرعمدی باشد.   طبق مقررات، سرقت ادبی عمدی یا از روی بی احتیاطی یک تخلف انضباطی است و یکی از دلایل اصلی رد شدن مقاله  می باشد. سرقت ادبی نقض تمامیت علمی است.   یک اصل صداقت فکری و علمی است که همه اعضای جامعه دانشگاهی باید به آن پایبند و اساس کار خود قرار دهند.  استفاده از ایده دیگران به عنوان ایده خود به این معنی است که شما در تکمیل فرآیند یادگیری شکست خورده اید. سرقت ادبی غیراخلاقی است و می تواند عواقب جدی برای آینده شغلی شما داشته باشد. همچنین استانداردهای موسسه شما و مدارکی که صادر می کند را تضعیف می کند.